TIK - Time Inventors' Kabinet

TIK - Time Inventors' Kabinet

TIK – Time Inventors' Kabinet je dvojročný projekt schválený nasledovnou grantovou schémou: Program Kultúra 2007-2013 - Kooperačné projekty (Oblasť 1.2.1) so žiadosťou 508082-CU-1-2010-1-BE-Culture-Vol12. Projekt Time Inventors' Kabinet bude trvať 2 roky (2010-2012) a hlavnými iniciátormi sú OKNO (Belgicko), COL-ME (Slovensko) a ESC (Rakúsko).

Základné východisko projektu je koncept merania času. Jeho rôznorodé obmeny v priereze ľudskej histórie nás priviedli k veterným hodinám – pomyselnému časovému zariadeniu, kontrolovanému nerovnomernými pohybmi vetra. Od metafory veterných hodín sa odvíja náš projekt, ktorého cieľom je hľadanie inovatívnych prístupov k tomu, ako vnímame a prežívame čas a analýza možností vzájomnej spolupráce inšpirovanej výsledkami alternatívneho merania času (jeho zákonitosťami a (ne)pravidelnosťami), berúc do úvahy ekologické prístupy v etymologickom zmysle slova (ekológia ako veda o vzájomných vzťahoch organizmov a ich vzťahoch k prostrediu. Plánujeme zostrojiť alternatívne prístroje na čítanie času za pomoci nových médií, ktoré nám budú slúžiť ako výstup pre tvorbu jedinečných umeleckých diel, ktoré budú skúmať, a zároveň
vytvárať nový poetický jazyk času (napr. synchronicita, (ne)pravidelnosť atď.).

Spolu s partnermi z Belgicka a Rakúska sme sa rozhodli zorganizovať kreatívne „laboratórium“ so základnými výstupmi meraní prístrojov na čítanie času pre každý partnerský región.

COL-ME bude aktívne organizovať tvorivé dielne, umelecké laboratóriá, výstavy, performance a stretnutia odborníkov na Slovensku i v zahraničí, pričom bude zapájať miestnych umelcov v medzinárodnom kontexte a naopak.

Prístupy a zdroje všetkých zúčastnených garantujú bohatú rozmanitosť prostredí na objavovanie a tvorbu. Naše výstupy budú interpretované v časových reláciách cez prizmu estetiky.

http://timeinventorskabinet.orghttp://timeinventorskabinet.org